Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхылъ гъэлъэгъуэныгъэ щекIуэкIащ

2019 гъэм гъатхэпэм и 17-м, тхьэмахуэ махуэм, епархием и щIалэгъуалэ центрым (Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам) бэзэр къыщызэIуахынущ, чристэн тхылъым и махуэм теухуауэ. Сыхьэти 9-м щыщIэдзауэ сыхьэт 15 пщIондэ Чристэн жанр зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ литературэхэм феплъ икIи ахэр зыIэрывгъэхьэ хъунущ.

Сыхьэт 12-м, тхьэмахуэ тхьэлъэIу нэужьым бэзэрым къекIуалIэхэм яIущIэнущ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт. Дэтхэнэ зыми саугъэт къыпоплъэ.

Бэзэрыр зы махуэщ зэрызэхэтынур! Фыкъеблагъэ!

Просмотров: 621

Поделиться

VK:39834