Православ динчи сокъурланы обществосуну китабханасында орта емюрледе китаб басманы юсюнден хапар айтды.

Быйыл март айны 13-де Къарачай-Черкесияда сокъурланы Бютеуэресей обществосуну китабханасында Никольский клисаны динчиси иерей Гурин Александр , биринчи басмачы Федоров Иванны заманында типография къалай ишлегенинден эмда 16 емюрде китаб басмада кенг хайырландырылгъан колофон бла фронтиспис не болгъанындан да хапар айтды. Ол дагъыда, биринчи басмасчыны эм белгили ишлери «Апостол» деген китаб бла сабийлеге басмаланнган харифледе энчи тохтаб хапар айтды. Православ динчи китабхананагъа келгенле бла аны къуллукъчуларына Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны энчи китаьбханасындан китабла бла къуралгъан кермючню эмда Никольский китабханасына Черкесск шахарны мэри Тамбиев Руслан саугъа этген Романов юйдегиге 400 джыл толгъанына аталыб джазылгъан китабны кергюздю. Бу ушакъ бла эски сейир китабла окъуучуланы да китабхханачыланы да бек эслерин бурдурдула.

Просмотров: 1614

Поделиться

VK:39834