Щоджэныр нэфхэм я зэгухьэныгъэм и библиотекэм тхылъ зэрытрадзэу щытам щытепсэлъыхьащ

2019 гъэм гъатхэпэм и 13-м Нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм Къэрэшей-Шэрджэсым щиIэ къудамэм и библиотекэм Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр ВОС-м и лIыкIуэхэр хигъэгъуэзащ типографием и щытыкIэм, къардэн Фёдоров Иван япэу къыдигъэкIа лэжьыгъэхэм. Апхуэдэу ар тепсэлъыхьащ колофанымрэ фронтисписымрэ зищIысым, XVI лIэщIыгъуэм тхылъ тедзапIэхэм къыщагъэсэбэпу щытахэм. Ар зыубгъуауэ къытеувыIащ «Апостол» тхылъым, сабийхэм я алыфбейм, нэхъ тхылъ цIэрыIуэу ялъытэхэм. Щоджэным библиотекэм и лэжьакIуэхэмрэ абы къекIуэлIахэмрэ яригъэлъэгъуащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и тхылъхэм я гъэлъэгъуэныгъэм щыщ тхылъхэр, Романовхэ я унэр илъэс 400 зэрырикъум теухуа тхылъыр, Черкесск къалэм и Iэтащхьэ Тамбий Руслан Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и библиотекэм тыгъэ хуищIар. Тхылъеджэхэмрэ библиотекэм и лэжьакIуэхэмрэ тхылъ щIэщыгъуэхэр гъэщIэгъуэн ящыхъуащ.

Просмотров: 1192

Поделиться

VK:39834