Махуэшхуэм ирихьэлIэу интернатым тыгъэ къыхуащIащ классикэ литературэхэр

2019 гъэм гъатхэпэм и 12-м Черкесск къалэм жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я республикэ унэм щоджэныр кIуащ Чристэн тхылъым и махуэм ирихьэлIэу. Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Гурин Александр интернатым щыIэхэм ягу къигъэкIыжащ Урысейм тхылъ зэрыщытрадзэу щытар, къардэн Фёдоров Иван. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и библиотекэм щыщ тхылъхэр гъэщIэгъуэн ящыхъуащ, гъэлъэгъуэныгъэм утыку къыщрахьахэр. Интернатым и библиотекэм тыгъэ хуащIащ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэм къабгъэдэкI урыс классикэ литературэхэр.

Просмотров: 848

Поделиться

VK:39834