Епархием и лIыкIуэхэм псыхуабэдэсхэм къыхузэрагъэпэщащ тхыдэ квест

2019 гъэм гъатхэпэм и 9-м Псыхуабэ къалэм и Комсомольскэ паркым члисэ зыщаухуэну щIыпIэм деж щрагъэкIуэкIащ «Широкая масленица» махуэшхуэр. Блиныхэр, шхыныгъуэхэр, бэзэрыр, мастер-класс, джэгукIэхэр, зэпеуэхэр къащыпэплъэрт къалэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ. Псыхуабэ, Черкесск епархием щэнхабзэмкIэ и къудамэмрэ ЩIалэгъуалэ къудамэмрэ тхыдэ квест къызэрагъэпэщащ. Белая Ромашка хьэблэ цIыкIум щыпсэу унагъуэ гупхэр зэпеуащ. Сабийхэмрэ балигъхэмрэ я зэфIэкIхэр къагъэлъэгъуащ, станцэхэм псынщIэу зэпрыкIащ. Зэхьэзэхуэм хэта псоми щIыхь тхылъхэмрэ Библиемрэ тыгъэ хуащIащ. Къызэхуэсахэм фIэхъус ярихащ Псыхуабэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борисрэ епархием щэнхабзэмкIэ и къудамэм и секретарь Стацюк Иннэрэ. Зэхыхьэр концерткIэ зэхуащIыжащ.

Просмотров: 644

Поделиться

VK:39834