Архиепископ Феофилакт пщыхьэщхьэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ

2019 гъэм гъатхэпэм и 10-м, щыхуагъэгъу тхьэмахуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. Литургием Тхьэ щелъэIуащ «Спас» телеканалым и генеральнэ продюсер, генеральнэ унафэщI Корчевников Борис. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ Псыхуабэ щыпсэухэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ.

ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къеджа нэужь, Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ узэщIыныгъэкIэ. Евхрастие канон нэужьым архиепископ Феофилакт къардэн хиротониер иригъэкIуэкIащ Ставрополь Духовнэ семинарием и IV курсым и студент Пожидаев Александр папщIэ.

А махуэм и пщыхьэщхьэм Пастыр нэхъыщхьэм пщыхьэщхьэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэмрэ къалэм и щоджэнхэм Псыхуабэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борисрэ я пашэу. Щихънагъым тхьэлъэIур иригъэкIуэIкащ

махуэ плIыщI лъапIэр щыщIидзэм ирихьэлIэу икIи екIуэлIапIэм кIуэ дэтхэнэми ар тыншу ирахьэкIыну ехъуэхъуащ.

Просмотров: 860

Поделиться

VK:39834