Христос воскресе! Χριστος ανεστη! Чырысти райгас! Христос Къэтэджыжащ! Масих Тирилди!

Бекешевскэ станицэм члисэр щагъэнэхуащ

2019 гъэм гъатхэпэм и 9-м Предгорнэ районым и Бекешевскэ станицэм щагъэнэхуащ щихъ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ члисэр. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ псыр гъэнэхун къулыкъумрэ япэ тхьэлъэIу литургиемрэ иригъэкIуэкIащ Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн Тхьэм и Анэм и Рождество члисэм и унафэщI игумен Вассиан (Рабков) и гъусэу.

ТхьэлъэIум къызэхуэсащ псапащIэхэр, члисэр зи нэIэм щIэтхэр, къэзакъхэр, станицэм щыпсэухэр. Благочиннэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ щихънагъ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуэхъумкIэ, махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ икIи псапащIэхэмрэ члисэ ухуакIуэхэмрэ фIыщIэ яхуищIащ, ар къызэрагъэщIэрэщIэжым папщIэ.

Тхьэм и Анэм и Рождество члисэр Ставропольскрэ Бакинскрэ я митрополит Гедеон и арэзыныгъэкIэ 1991 гъэм къагъэщIэрэщIэжащ. А илъэсхэм тхьэлъэIухэр тхьэлъэIу пэшым щрагъэкIуэкIащ, пэмыжыжьэу ухуэныгъэ щащIым. Ухуэныгъэр техникэ щхьэусыгъуэкIэ къызэтрагъэувыIащ икIи илъэс зыбжанэ дэкIа нэужь, архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ абы пащэжащ, члисэ-екIуэлIапIэ школым хухахар. Илъэс зыбжанэкIэ, псапащIэхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ я фIыгъэкIэ ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр зэфIахащ. Станицэдэсхэм я гуфIэгъуэщ иджы тхьэмахуэ школыр и кIэм зэрынагъэсар, члисэр пIалъэкIэ здэщыIэр, щихъ Радонижский Сергий теухуар.

Бекешевскэ станицэм дэсхэм фIыщIэ хуащIащ Пастыр нэхъыщхьэм икIи къыхагъэщащ Тхьэм и Анэм и Рождество члисэр ягъэнэхуну зэрыщыгугъыр, тхьэмахуэ школым пэгъунэгъуу зи ухуэныгъэр ирагъэкIуэкIым.

Члисэр гъэнэхуным ехьэлIа зэхыхьэр екIуэлIапIэм кIуэхэм я шэджэгъуашхэкIэ зэхуащIыжащ.

Просмотров: 301

Поделиться

VK:39834