Христос воскресе! Χριστος ανεστη! Чырысти райгас! Христос Къэтэджыжащ! Масих Тирилди!

Суворовскэ станицэм и къэзакъхэр тепсэлъыхьащ Казанскэ члисэ зэхуэхьэсар къэгъэщIэрэщIэжыным

2019 гъэм гъатхэпэм и 10-м, гуэныхьхэр щыхуагъэгъу тхьэмахуэм, Суворовскэ станицэм къэзакъ зэгухьэныгъэм и зэIущIэ щрагъэкIуэкIащ. Абы щызэхуэсащ къэзакъ 215-рэ. Къэзакъхэр тепсэлъыхьащ станицэм и къэзакъхэм я гъащIэм щыщ Iуэхугъуэхэм, абыхэм ящыщт Казанскэ члисэ зэхуэхьэсар къэгъэщIэрэщIэжыныр.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, Казанскэ члисэ зэхуэхьэсам и фундаментыр зэрагъэпэщыжын щIадзащ 2019 гъэм щIышылэм и 19-м тхьэлъэIурэ зэгъусэ тхьэлъэIукIэ.

***

Лъахэхутэ Романов Владимир и къэхутэныгъэмкIэ, Казанскэ члисэр Суворовскэ станицэм 1900 гъэм щаухуащ. Члисэр игъэнэхуащ благочиннэ щоджэн Белоусов Матвей 1902 гъэм щэкIуэгъуэм и 4-м Тхьэм и Анэм и Казанскэ тхьэнапэр щагъэлъапIэм. Члисэм и блынхэр плъыжьыфэу, купол дыщафэхэмрэ жорхэмкIэ

гъэдэхауэ ящIащ. Члисэр станицэм и лъэныкъуэ псомкIи плъагъурт. Щихъхэр канон щIынымкIэ епархием и комиссэм и къэхутэныгъэхэмкIэ, Казанскэ члисэ зэхуэхьэсам и иужьрей къулыкъухэр 1930 гъэм жэпуэгъуэм екIуэкIащ. ИужькIэ члисэр шэщ пэлъытэу къагъэсэбэпащ. 1935 гъэм Суворовскэ район советым унафэ ищIащ члисэ зэхуэхьэсар ирахыну. Члисэр Iуахыным теухуа IэщIэдзхэр гъэпцIагъэкIэ зэхуахьэсащ.

Просмотров: 522

Поделиться

VK:39834