Епархием и лIыкIуэр хэтащ зэIущIэм

2019 гъэм гъатхэпэм и 7-м, Ставрополь духовнэ семинарием, епархием щихъхэр канон щIынымкIэ и комиссэм я лIыкIуэхэм я зэхыхьэ Ставрополь митрополием щызэхэтащ. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ щоджэн Шишкин Евгений, Ставрополь епархием канонымкIэ и комиссэм и унафэщIым. ЗэIущIэм хэтащ иеромонах Елевферий (Казаков), щоджэн нэхъыжь Гурин Александр – Псыхуабэ епархие; щоджэн нэхъыжь Сорочинский Владимир – Георгий епархиемрэ Ставрополь епархием и комиссэм хэтхэмрэ.

Урыс Чристэн Члисэм и митрополием и положенэм тету, къудамэхэмрэ епархием и комиссэмрэ я лэжьыгъэр зэщIагъэуIуэ зэгуохьэри я унэтIыныгъэм тету. Лэжьыгъэм хыхьэу Ставрополь митрополием 2018 гъэм зэфIигъэкIахэр къапщытэжащ, коллегием и япэ зэIущIэр зэрырагъэкIуэкIынум тепсэлыъхьащ. Коллегием и къалэн нэхъыщхьэу щытынущ Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжахэмрэ зэрахьа лIыгъэр мыгъэкIуэдыжынырщ.

Просмотров: 927

Поделиться

VK:39834