Щоджэнхэр ехъуэхъуащ Къэрэшей-Шэрджэсым и станицэхэм щыпсэухэм

Масленицэ тхьэмахуэм и гъубжым Исправнэ станицэм щыпсэухэм папщIэ махуэшхуэ къызэрагъэпэщащ. Станицэм дэсхэм ехъэхъуащ Михаилоархангельскэ члисэм и унафэщI щоджэн Якушев Александр. Щоджэным ягу къигъэкIыжащ къэблагъэ тхьэмахуэм НэщI Инымрэ Христос и IутIыжымрэ зэрызыхуагъэхьэзырыр.

Щоджэным ягу къигъэкIыжащ къэблэгъа гъэшхэкI щашх тхьэмахуэм и мыхьэнэр. Махуэшхуэ концертым кIуахэм ар ягу ирихьащ. Бэрэжьейм махуэшхуэр Зеленчукскэ станицэм щыпсэухэм ягъэлъэпIащ. Махуэшхуэр къызэIуахащ Зеленчукскэ районым и гимныр ирагъажьэри. Станицэдэсхэм хъуэхъукIэ

захуигъэзащ Зеленчукскэ муниципальнэ районым и администрацэм и Iэтащхьэ Вильхов Пётр, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений.

ГуфIэгъуэр, уэрэдхэр, гушыIэ дахэхэр куэдт. Махуэшхуэм кърихьэлIа псори ягъэхьэщIащ «Профессионал» Зеленчукскэ многопрофильнэ колледжым и еджакIуэхэм ягъэхьэзыра блиныхэмкIэ.

Махуэкумрэ мэремымрэ махуэшхуэм щыпащащ Сторожевой, Кардоникскэ станицэхэм.

Просмотров: 1980

Поделиться

VK:39834