Епархием и щIалэгъуалэ театрым щекIуэкIащ япэ творческэ пшыхь

2019 гъэм гъатхэпэм и 3-м епархием и щIалэгъуалэ центрым епархием и «Молодая Лоза» чристэн щIалэгъуалэ театрым щригъэкIуэкIащ «Душа в поиске истины» творческэ пшыхьыр. Ар ирагъэжьэным и пэ къихуэу, къызэхуэсахэм захуигъэзащ Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн, театрым и щоджэн Ендовицкий Сергий. Артистхэм къызэхуэсахэм ирагъэлъэгъуащ миниатюрэхэм щыщ концерт. ХьэщIэхэм нэхъ щIэщыгъуэ ящыхъуащ унагъуэм, дэтхэнэ зы цIыхум и гъащIэм и уасэм теухуа темэхэр.

Члисэ зэхуэхьэсам и сабий архиерей хорым чристэн уэрэдхэр игъэзэщIащ. ИужькIэ пшыхьым кърихьэлIахэр щоджэным епсэлъащ, Iэнэм пэрысу. Мыр апхуэдэ зэIущIэм и щIэдзапIэщ, ауэ ныбжьыщIэхэм я деж ар хабзэ дахэ щыхъуну дыщогугъ.

Просмотров: 1172

Поделиться

VK:39834