Благочиннэр щыIащ Предгорнэ районым и миграцэ IуэхущIапIэм

ЕссэнтIыгу члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергий, МВД-м и Жлыгаъуэ советым Предгорнэ районым щиIэ къудамэм хэтыр щыIащ къудамэм и миграцэ IуэхущIапIэм икIи абы и лэжьакIуэхэм я лэжьыгъэхэм зыхигъэгуъэзащ. Благочиннэр хэтащ цIыхухэр къыщрагъэблагъэм, упщIэхэр цIыхухэм яритащ, Iуэхутхьэбзэхэр къызэрыхуащIэм теухуауэ, пIалъэкIэ ахэр щIыналъэм зэрыщыIэнум теухуа тхылъхэр къызэрыратым. IуэхущIапIэм и и лэжьакIуэхэм хабзэр къызэрызэпаудым теуху+ауэ жаIахэми едэIуащ.

Просмотров: 768

Поделиться

VK:39834