Щоджэныр къэзакъхэм яхутепсэлъыхьащ НэщI Иным

2019 гъэм гъатхэпэм и 3-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам щызэхуэсащ Баталпашинскэ къалэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Скорых Олег, Черкесск и школ №6-м и 4, 5, 6 къэзакъ классхэм я егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ, члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэр, Баталпашинскэ къудамэм и къэзакъхэр. НэщI Иным и тхыдэм, абы и щхьэхуэныгъэхэм, гуэныхьхэр Iуэтэжыным, псапэ щIэным, тхьэлъэIум къызэхуэсахэм яхутепсэлъыхьащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр.

ИужькIэ атаманым и дэIэпыкъуэгъу Чапура Николай тепсэлъыхьащ Кавказ Ищхъэрэм и къэзакъхэм я тхыдэм. ХьэщIэхэр тхьэмахуэ школым и концерт ирагъэплъащ, шэджэгъуашхэ ирагъэщIащ, члисэ зэхуэхьэсам зыщрагъэплъыхьащ. ЗэIущIэм хэтхэм НэщI Иным теухуа брошюрэхэр тыгъэ хуащIащ

Просмотров: 1552

Поделиться

VK:39834