УнафэщIым жэуап иритащ класс нэхъыжьхэм щIэсхэм я упщIэхэм

2019 гъэм гъатхэпэм и 2-м Горнэ къуажэм и школ №21-м щихъ блаженнэ Московская Матронэ и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн Дзыбэ Иоаннрэ класс нэхъыжьхэм щIэсхэмрэ зэпсэлъащ. Щоджэным еджакIуэхэм я упщIэхэм жэуап иритащ икIи еджакIуэхэм фIэщхъуныгъэм яхутепсэлъыхьащ. ЕгъэджакIуэхэр, еджакIуэхэр, щоджэныр зэгурыIуащ апхуэдэ зэIущIэхэр мазэ къэс къызэрагъэпэщыну.

Просмотров: 1119

Поделиться

VK:39834