Прохладнэм унафэщIыр артист ныбжьыщIэхэм щехъуэхъуащ

Гъатхэм и япэ махуэм Прохладнэ къалэм, КъБР-м и «Родничок» сабий IуэрыIуатэ ансамблым и концерт щекIуэкIащ. ГъуазджэхэмкIэ сабий школым илъэс зыбжанэ хъуауэ ансамблыр хыхьэу щылажьэм Никольскэ члисэм и ныбжьэгъущ. Концертым и хьэщIэ лъапIэ хъуащ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Маршалкин Андрей. Ар артист ныбжьыщIэхэм ехъулIэныгъэ яIэну ехъуэхъуащ икIи егъэджакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ сабийхэр урыс цIыхубэ щэнхабзэм зэрыхигъэгъуазэм папщIэ.

Просмотров: 1281

Поделиться

VK:39834