Щихъхэр канон щIынымкIэ комиссэр япэ зэIущIэм щызэхуэсащ

2019 гъэм гъатхэпэм и 1-м, Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым 2019 гъэм япэу щекIуэкIащ щихъхэр канон щIынымкIэ епархием и комиссэм и зэIущIэ.

Комиссэм и унафэщI иеромонах Елевферий (Казаков) Москва XXVII Дунейпсо Хъуромэ щIэныгъэ къеджэныгъэхэм зэрыщыIам, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ Урыс Члисэм гуэныхь зыIуэтэжа и щихъхэмрэ я фэеплъхэр мыгъэкIуэдыжынымкIэ секцэм щищIа докладым. ЗэIущIэм щызэхалъхьэжащ комиссэм 2018 гъэм зэфIигъэкIахэр.

Псыхуабэ и лъахэхутэ музейм и унафэщI, комиссэм хэт Савенкэ Сергей тепсэлъыхьащ музейм и архивым къыщагъуэта тхылъхэм, пащтыхь унагъуэр зэрагъэтIысам щыхьэт техъуэхэр. Ахэр ятхащ Кабанов зэкъуэшхэу Михаилрэ Алексейрэ, Ипатьевскэ унэм 1918 гъэм бадзэуэгъуэм щыщыIам.

2019 гъэм щIышылэмрэ мазаемрэ зэфIагъэкIа лэжьыгъэхэм теухуа доклад ящIащ епархием и комиссэм и секретарь щоджэн Гурин Александр, благочинием и щоджэнхэр, монаххэр, мамыр цIыхухэр зэхэзехуэн щащIам хэкIуэдахэм я список Ставрополь канонизацэмкIэ митрополием зэхигъэувар яритащ, тхьэлъэIум къриубыдэу ягу къагъэкIыжын папщIэ.

Мы гъэм щоджэнихымрэ зы мамыр цIыхумрэ ятеухуахэр къагъуэтажащ. Абыхэм зэфIагъэкIа къулыкъухэм теухуа тхыгъэхэр иджыблагъэ екIуэлIапIэхэмрэ архивхэмрэ щызэхуахьэсынущ.

2019 гъэм епархием и тхьэмахуэ школхэмрэ чристэн гимназиехэмрэ щызэфIагъэкIынухэр яубзыхуащ, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм я фэеплъым теухуауэ.

Просмотров: 778

Поделиться

VK:39834