УнафэщIым зэхилъхьэжащ Жылагъуэ советым и лэжьыгъэхэр

МВД-м Железноводск щиIэ къудамэм и жылагъуэ советым и унафэщI, къалэм и Покров члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бондарчук Андрей МВД-м и къудамэм и унафэщIымрэ Жылагъуэ советым хэтхэмрэ хигъэгъуэзащ 2018 гъэм зэфIагъэкIахэм.

Советым хэтхэм къудамэм и тхылъхэр къапщытащ, хъыбарегъащIэ-справочнэ материалхэр къызэщIиубыдэу. Советым хэтхэр тезыр зрагъэпшынхэр пIалъэкIэ щаIыгъ хэщIапIэм щыIэхэм епсэлъащ.

Просмотров: 893

Поделиться

VK:39834