Зеленчукскэ районым щызэхалъхьащ махуэшхуэр зэрагъэлъэпIэнум и графикыр

Зеленчукскэ районым дагъэ зыщIэлъ шхыныгъуэхэр щашх махуэшхуэр зэрагъэлъэпIэнум теухуа зэIущIэ мазаем и 28-м районым и администрацэм и унафэщIым и къуэдзэ Чотчаев Анатолий администрацэм щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэр, районым егъэджэныгъэмрэ щэнхабзэмкIэ и къудамэхэм я унафэщIхэр, «Профессионал» колледжым и унафэщIым и къуэдзэ, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений.

ЗэIущIэм хэтхэм махуэшхуэр мы графикым тету ягъэлъэпIэнущ:

Гъатхэпэм и 5-м, гъубжым – Исправнэ станицэм, сыхьэт 12.00-м.

Гъатхэпэм и 6-м, бэрэжьейм – Зеленчукскэ станицэм, сыхьэт 12.00-м

Гъатхэпэм и 7-м, махуэкум, - Сторожевой станицэм, сыхьэти 10.00-м

Гъатхэпэм и 8-м, мэремым – Кардоникскэ станицэм, сыхьэт 12.00-м

Просмотров: 2853

Поделиться

VK:39834