Александровскэ станицэм и къэзакъхэр зэхуэсым кърихьэлIащ

2019 гъэм мазаем и 24-м Александровкэ станицэм (КъБР) къэзакъ зэгухьэныгъэм и зэхуэс къыщызэрагъэпэщащ. Къэзакъхэр тепсэлъыхьащ атаман Свиридов Александр и отчётым, штабым и унафэщIыр хахащ, нэхъыжьхэм я советым хэтынухэр щIыгъуу, щIалэгъуалэм драгъэкIуэкI лэжьыгъэхэм кIэлъыплъащ, хабзэхъумэ органхэм зэрадэлэжьэнум хэплъащ. ЗэIущIэм и лэжьыгъэм хэтащ Налшык члисэ округым и благочиннэм къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъу щоджэн Арманов Николай.

Просмотров: 875

Поделиться

VK:39834