Прохладнэм щоджэныр армеец ныбжьыщIэхэм щехъуэхъуащ

2019 гъэм мазаем и 23-м Прохладнэ къалэм (КъБР) и махуэшхуэ пэкIум «Юнармие» гупым хагъэхьащ патриот зэгухьэныгъэм щыщхэр. Махуэшхуэм хэтащ къалэ администрацэм и лIыкIуэхэр, къэзакъхэр, ветеранхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм жыджэру хэтхэр. Къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ къалэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Маршалкин Андрей. Хэкум и хъумакIуэхэм абы фIыщIэ яхуищIащ икIи армеец ныбжьыщIэхэм ехъуэхъуащ.

Просмотров: 2519

Поделиться

VK:39834