Архиепископ Феофилакт пресвитор къулыкъур иригъэкIуэкIащ

2019 гъэм мазаем и 24-м, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэмрэ апостол пэлъытэхэу, щихъхэу Константинрэ Еленэрэ я цIэр зрихьэу Урожайнэ къуажэм дэт члисэм и щоджэн Рубец Алексийрэ. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ Псыхуабэ щыпсэухэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ.

ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм итхэм къеджа нэужь, Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Архиепископ Феофилакт Псыхуабэ и Никольскэ члисэм и къардэн Шкурко Сергий пресвитор къулыкъур хуигъэфэщащ. Пастыр нэхъыщхьэм СПбДА-р къэзыуха щоджэн Сергий фэилъхьэгъуэр хуигъэфэщащ.

ТхьэлъэIу нэужьым Щоджэн нэхъыщхьэм пищащ Псыхуабэ и Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам и роспис телъыджэм тепсэлъыхьын, тхьэмахуэ кIуам ирагъэжьам.

Просмотров: 1504

Поделиться

VK:39834