Епархием и лIыкIуэр хэтащ Псыхуабэ щекIуэкIа зэхуэсхэм

2019 гъэм мазаем и 23-м, Хэкум и хъумакIуэм и махуэм, епархием IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и унафэщI Сорокин Константин махуэшхуэ пэкIум хэтащ, Псыхуабэ щекIуэкIам, Мыужьых мафIэ фэеплъым деж.

Урысей Федерацэм и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щиIэ Матовников Александр и гъусэу, Псыхуабэ и Iэтащхьэ Скрипник Андрей, Кавказым и Минводы и къалэхэм я дзэ комиссар полковник Гусоев Валерий, Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр, зауэлI хэкIуэдахэм я анэхэм я Комитетым щыщхэр, администрацэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, епархием и цIыхухэр хэтащ Псыхуабэ и армеец ныбжыьщIэхэм я парадым.

ИужькIэ щоджэным удз гъэгъахэр трилъхьащ фэеплъым, Пост №1 зэрагъэпэщыжам зыщиплъыхьащ, цIыхубэ музейм щыIащ, ветеранхэм, дзэм къулыкъу щызыщIэхэм, щIалэгъуалэм епсэлъащ.

Просмотров: 919

Поделиться

VK:39834