Къэрэшей-Шэрджэсым щекIуэкIащ ОПК-мкIэ олимпиадэм и щIыналъэ Iыхьэр

Чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмкIэ «Русь Святая, храни веру Православную!» еджакIуэхэм я урысейпсо олимпиадэм и щIыналъэ Iхыьэр КъШР-м и Зеленчукскэ станицэм и курыт еджапIэ №3-м. Абы хэтащ Къэрэшей-Шэрджэсым и Зеленчукскэ, Урупскэ районхэм, Черкесск къалэм и еджакIуэ 22-рэ, муниципальнэ Iыхьэм дипломым и I, II нагъыщэхэр зыхуагъэфэщахэр. Олимпиадэм и сайтым псоми зыщрагъэтхащ, унэ лэжьыгъэхэр зыгъэхьэзырахэм. КъэпщытакIуэхэм лэжьыгъэ нэхъыфIитхур къыхахынущ, диплом иратынущ.

Просмотров: 1769

Поделиться

VK:39834