Щоджэныр япэ классым и еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ члисэ уэздыгъэм

Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием Сретения махуэшхуэм ирихьэлIэу чристэн щэнхабзэм и лъабжьэхэр дерсыр щрагъэкIуэкIащ. Ар махуэшхуэм траухуащ. Япэ классым щIэсхэм дерсыр щIэщыгъуэ ящыхъуащ. Махуэшхуэм и тхыдэр япэу зэхаха къудей мыхъуу, егъэджакIуэ, щоджэн Гурин Алескандр епсэлъащ а махуэм шэху уэздыгъэхэр гъэнэхун хабзэм ехьэлIауэ. Сыт уэздыгъэр зищIысыр? Сыт ар шэхум щIытрагъэувэр? Сыт абы и мыхьэнэр? Ахэри нэгъуэщI упщIэхэри ятащ дерсым хыхьэу. ЕтIуанэ классым щIэсхэр егупсысащ Тхьэм зэрыIущIэнум, абы теухуа я Iэмалым. Гимназием и гъэсэнхэм гъэщIэгъуэн ящыхъуащ махуэшхуэм теухуа дерсхэр.

Просмотров: 1078

Поделиться

VK:39834