Щоджэным интернатым щыпсэухэм яритащ сабий зеиншэхэм къабгъэдэкI открыткэхэр

2018 гъэм мазаем и 13-м Черкесск жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я Республикэ интернатым щекIуэкIащ Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр къуажэдэсхэмрэ я зэхуэс. ЗэIущIэр теухуауэ щытащ Псыхуабэ епархием и узэщIакIуэ иеросхимонах Стефан Игнатенкэ и фэеплъ махуэм. Щоджэныр нэхъыжьхэм яхутепсэлъыхьащ узэщIакIуэм, ар Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым зэрыщылэжьам, къулъшырыфыр зэхуащIыжа нэужь абы и гъащIэр зыхуэдам. Апхуэдэу тепсэлъыхьащ Стефан щыщIалъхьэжа щIыпIэм, абы и кхъащхьэм дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэу къекIуалIэхэм.

ИужькIэ Александр Сабий унэм и гъэсэнхэм къабгъэдэкIыу нэхъыжьхэр Сретения махуэшхуэмкIэ щехъуэхъу открыткэхэр яритащ. Интернатым щыпсэухэм а махуэм Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзащ икIи гуэныхьхэр яIуэтэжащ.

Просмотров: 1397

Поделиться

VK:39834