Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм я фэеплъыр Карачаевск ягу къыщагъэкIыжащ

2019 гъэм гъэм мазаем и 10-м, Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжа и щихъхэм я фэеплъ махуэм, Карачаевскэ къалэм и Пантелеимоновскэ члисэм тхьэлъэIу литургиер члисэм и унафэщI щоджэн Фоменкэ Сергий и гъусэу иригъэкIуэкIащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений. Литургие нэужьым члисэм тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ лажьэншэу зэхэзехуэн ящIахэм папщIэ.

А махуэ дыдэм члисэм ЕкIуэлIапIэм и зэIущIэ щекIуэкIащ. Абы щызэхалъхьэжащ Пантелеимоновскэ члисэм и ЕкIуэлIапIэм и советым 2018 гъэм зэфIигъэкIахэр. УнафэщIым, унафэщIым и дэIэпыкъуэгъум, финанс-ревизэ комиссэм и унафэщIым я отчётым иужькIэ зэфIагъэкIахэр къехъулIауэ къалъытащ.

Просмотров: 570

Поделиться

VK:39834