Орджоникидзэ къуажэм и члисэм екIуэлIапIэм кIуэхэм я зэхуэс щекIуэкIащ

2019 гъэм мазаем и 9-м, щихъ Иоанн ДыщэIупэ и къарум щыщ Iыхьэхэр щагъэIэпхъуэ махуэм, Орджоникидзэ къуажэм и Варваринскэ члисэм тхьэлъэIу литургиер члисэм и унафэщI щоджэн Фоменкэ Сергий и гъусэу иригъэкIуэкIащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений.

ТхьэлъэIу нэужьым члисэм щекIуэкIащ ЕкIуэлIапIэм кIуэхэм я зэIущIэ. Абы хыхьэу ЕкIуэлIапIэм и советым хэтхэм зэхалъхьэжащ 2018 гъэм зэфIигъэкIахэр. ЕкIуэлIапIэм и советым зэфIигъэкIахэр къехъулIауэ къалъытащ.

Просмотров: 1245

Поделиться

VK:39834