Черкесск и тхьэмахуэ школхэр акъылыфIагъэ джэгум щызэхуэсащ

2019 гъэм мазаем и 10-м, Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжа и щихъхэм я фэеплъ махуэм, Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам акъылыфIагъэ викторинэ щекIуэкIащ тхьэмахуэ школхэм я гъэсэнхэм папщIэ, Псыхуабэ епархием Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжа и щихъхэм я фэеплъу.

Псыхуабэ благочинием къалэм и тхьэмахуэ школхэм я еджакIуэхэр абы ишащ. Кисловодск къыбгъэдэкIыу абы хэтащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Гливенкэ Димитрий и цIэр зезыхьэ тхьэмахуэ школым и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсар. Налшык къикIыу абы къэкIуащ щихъ Столпник Симеон и цIэр зезыхьэ члисэ Илларион и цIэкIэ щиIэ тхьэмахуэ школым екIуалIэхэр. Викторинэм апхуэдэу хэтащ Къэрэшей-Шэрджэсым и Усть-Джегуты къалэм, Исправнэ станицэм, Кавказскэ къуажэм, Черкесск и Никольскэ члисэм я тхьэмахуэ школхэм я гъэсэнхэр.

Сабийхэм Псыхуабэ епархием и щихъхэм я гъащIэм нэхъ ипэIуэкIэ зыхагъэгъуэзэну къалэн щащIащ. Викторинэр тхьэлъэIукIэ ирагъэжьащ. Ар иригъэкIуэкIащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и ключарь щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий.

АкъылыфIагъэ джэгум кърикIуахэр къагъэнэIуащ пашэхэм, гупхэм я викторинэм, сканвордым я зэхьэзэхуэхэм. Япэ увыпIэр къылъысащ Кисловодск къалэм щоджэн Гливенкэ Димитрий и цIэр зезыхьэ и тхьэмахуэ школым и гупым. ЕтIуанэ хъуащ Псыхуабэ и тхьэмахуэ школым и гупыр. Ещанэр лъагъэсащ Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэмахуэ школым.

Викторинэм хэтахэм иратащ саугъэтхэр. НыбжыьщIэхэм шэджэгъуашхэ ирагъэщIащ икIи члисэ зэхуэхьэсам зыщрагъэплъыхьащ.

Просмотров: 917

Поделиться

VK:39834