Унагъуэ клубым и зэIущIэр узыншагъэм траухуащ

Епархием и «Анэхэм папщIэ унэ» кризис центрым и унагъуэ клубым пещэ адэ-анэхэм я зэхуэсым. 2019 гъэм мазаем и 10-м анэхэр провизор Хенкинэ Любовьрэ егъэджакIуэ-психолог Медведевэ Светланэрэ епсэлъащ. Унагъуэм и узыншагъэм ехьэлIа Iуэху зэIумыбзхэр абы къыщаIэтащ. Унагъуэ клуб къызэгъэпэщыным теухуа жэрдэмыр илъэситху ипэкIэ къежьащ, унагъуэхэм ядэIэпыкъун папщIэ. ЗэIущIэхэр мазэм зэ йокIуэкI. Унагъуэм щIэсхэр псори мазэм зэ къокIуэ (адэр, анэр, сабийхэр). Адэ-анэхэм я лъэIукIэ IэщIагъэлI зэмылIэужьыгъуэхэр, цIыху гъэщIэгъуэнхэр къраджэ. Езыр-езыру гупыж зыщIахэр сабийхэм ядолажьэ, нэхъыбэу студентхэр. Иужьым псори зопсалъэ, шей зэдефэу, я Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмкIэ зохъуажэ

Просмотров: 577

Поделиться

VK:39834