Фэеплъ махуэм ирихьэлIэу республикэ библиотекэм конференцэ щрагъэкIуэкIащ

2019 гъэм мазаем и 7-м Байрамуков Х.Б. и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм конференцэ щекIуэкIащ, совет зауэлIхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрырикъум теухуауэ. Абы хэтащ: КъШР-м лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымкIэ и министр Хьэпыщт Мурат, Афган зауэм ныкъуэдыкуъэ хэхъухьахэм я IуэхущIапIэм и унафэщI Жданов Геннадий, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ органхэмрэ я зэгухьэныгъэм и унафэщI Такушинов Николай, Афган зауэм хэтахэр, Черкесск и педколледжым и егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ, библиотекэм и лэжьакIуэхэр, ветеранхэр, дин IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр.

Конференцэм къыщыпсэлъащ Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр. Ар къызэхуэсахэм яхутепсэлъыхьащ Чристэн диныр зауэлIхэм я ехъулIэныгъэм зэрыхущытым, зауэлI-интернационалистхэм фIыщIэ яхуищIащ икIи щIалэгъуалэр къыхуриджащ лIыхъужьхэм я лIыгъэр зыщамыгъэгъупщэну.

Просмотров: 451

Поделиться

VK:39834