ЕкIуэлIапIэр дэIэпыкъуащ щытыкIэ гугъу ихуахэм

Щихъ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ члисэм и екIуэлIапIэ Комсомолец къуажэм дэтыр къыпэджэжащ Кировскэ цIыхухэм социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щыхуащIэ и центрым и унафэщI Косумовэ Анастасие икIи абы пIалъэкIэ иригъэблэгъащ щытыкIэ гугъу ихуа Алексей. Абы псэупIэ щхьэхуэ, шхыныгъуэ пщтыр, къабзагъэр къызэрызэрагъэпэщ Iэмэпсымэхэмрэ щыгъынхэмрэ иратащ. Алексей социальнэ лэжьакIуэхэр, члисэм и унафэщI щоджэн Лукьянченкэ Георгий сымэ йопсалъэ. Иужьрей зэманым къриубыдэу ар я цIыху еплIанэщ, щихъ Сергий и цIэр зезыхьэ члисэр хэщIапIэ зыхуэхъуахэм.

Просмотров: 1371

Поделиться

VK:39834