Зи узыншагъэм къимыхь еджакIуэхэр члисэ музейм щыIащ

2019 гъэм мазаем и 1-м, зи узыншагъэм къимыхь сабийхэм я узыншагъэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIа проектым хыхьэу, «Курыт еджапIэ №21» зэгухьэныгъэм екIуалIэ еджакIуэхэр щыIащ Кисловодск къалэм и «Святыни земли родной» члисэ-тхыдэ музейм.

ЕджакIуэхэм зыхагъэгъуэзащ музейм щахъумэхэм, члисэм и лъапIэныгъэхэм теухуа Iуэтэжым, члисэм и тхыдэм едэIуащ. Сабийхэм Iэмал яIащ тхылъыжьхэм, XIX лIэщIыгъуэм къагъэсэбэпу щытахэм еплъыну.

Зэхыхьэр щиухым еджакIуэхэр еплъащ Тхьэм и Анэм и Къэзан тхьэнапэм теухуа мультфильмым, абы тепсэлъыхьыжащ. ЕджакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ гуфIэгъуэшхуэ ящыхъуащ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн къыбгъэдэкIа IэфIыкIэ саугъэтхэр.

Просмотров: 985

Поделиться

VK:39834