Черкесскеде гимназиячыла биринчи номерли постда болдула

Быйыл январь айны 29-да Черкесскеде Свято-Сергий гимназияны сохталары , шахарда аскер-патриотлукъ «Пост №1» деген аралыкъда экскурсияда болдула. Кадетле кеслерини МЧС-ден шефлери бла бу аралыкъны къуралгъаныны таихинден хапарлы болдула. Гимназиячыла музейге да бары банда Черкесск шахарны джакълагъанланы юслеринден Ата Джуртну къанлы джаудан къутхаргъанланы юслеринден да кеб затны билдиле. Экскурсияны андан арысы Емюрлюк отну къатында аллея Славы дегенде барды, анда кадетле караулну ауушханына къарадыла. Алайда бусагъатда шахарда 11-чи номерли билим берген Аралыкъны 8-чи уклассыны сохталары къараууллукъ этедиле. Ол келген сабийлени эслерин андан бек бурду. Экскурсиядан сора ючюнчю классны сохталары Емюрлюк отну къатына гокга хансла салыб алайда джатхан джигитлеге сый бере бир минутну шошлукъ тутдула. Ма аны бла, Черкесскеде январны 23-де башланнган аске-патриотлукъ ишни айлыгъыны энтда бир кюню кетди.

Просмотров: 1508

Поделиться

VK:39834