Минераловодскэ благочинием и екIуэлIапIэхэр дэIэпыкъуащ Железноводск техникумым и сабий зеиншэхэм

Хъуромэ махуэшхуэхэм хыхьэу, Железноводск и художественно-ухуэныгъэ техникумым и общежитием щыпсэухэм къаIэрыхьащ зыпэмыплъа саугъэтхэр: шхыныгъуэхэмрэ IэфIыкIэхэмрэ. Техникумым и общежитием сабий зеиншэ 20 щопсэу. Псори зэхэту абы ныбжьыщIэ 76-рэ щоджэ.

Минераловодскэ благочинием и члисэхэм екIуэлIапIэм «Хъуромэ хуабэ» Iуэхум хыхьэу зэхуахьэса саугъэтхэр техникумым ишащ Иноземцевэ къуажэм и «Утоли мои печали» члисэм и унафэщI щоджэн Переверзев Александр.

НыбжьыщIэхмэрэ техникумым и администрацэмрэ щоджэнымрэ архиепископ Феофилакт къыхилъхьа жэрдэмым пэджэжахэмрэ фIыщIэ хуащIащ, махуэшхуэр нэхъ гуапэ, щIэщыгъуэ зэращIам папщIэ.

Просмотров: 890

Поделиться

VK:39834