Черкесск шахарны гимназиячылары къуршоугъа тюшген Лениградны джигитлигин эсге тюшюрдюле

Быйыл январь айны 28-де Черкесскени Свято-Сергий гимназиясында Ленинград шахар немец фашистлени къуршоуларындан чыкъгъанына 75 джыл толгъаны бла байламлы дерс бардырдыла. Гимназияны биринчи классында . класс сагъат бардырдыла, анда сабийле къуршоуда тургъан Ленинграддны сабийлерини юсюнден хазыр этген хапарларын айтдыла эмда «блокада» бла «Дорога жизни» деген айтыуладан хапарлы да болдула. Гимназияны 3-чю классыны сохталары, бизни къралны тарихини ачы ишлерини бирини юсюнден архив материаллары бла шагърей болдула, ленинградчыланы джигитликлеринден, къыйын кюнледе етгюрлюк кергюзгенлеринден да хапарлы болдула. Артыкъ да бек сабийлени эслерин сагъайтхан –Савичева Таняны джашауу болду, ол къызчыкъ ал башлагъан школну сохтасы, ол заманда саулай дуниягъа белгили болгъанды, кесини дневнигини тогъуз бетини юсю бла , ол алагъа кесини уллу юйдегисинден адамланы ауушханларын джазыб баргъанды.
Тертюнчю классда уа сабйле , Ленинградны джакълагъан джигитлеге сый бере эсгериу джау чыракъ джандырдыла. Ленинградха бусагъатда Санкт-Петербург атны джюрютгенин да билдиле. Дуния тарихде аллай шахар джокъду 900 кюнню къуршоу азабын келтюрген. Сабийле аны юсюнден «Блокада Ленинграда глазами детей» деген киногъа къарагъандан сора аны юсюнден кеслерини оюмларын айтыб, джигит-шахарны адамларыны сыйына атаб назмула да окъудула.

Просмотров: 1649

Поделиться

VK:39834