Архиепископ Феофилакт Патриарх Кирилл къулыкъу дищIащ

2019 гъэм щIышылэм и 27-м, махуэ щэ ныкъуэм къыкIэлъыкIуэ тхьэмахуэ 35-м, Богоявления махуэшхуэм ирихьэлIэу, апостол пэлъытэ, щихъ Нинэ и фэеплъ махуэм, Куржым и узэщIакIуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт, Урыс Чристэн Члисэм и архиерейхэм я гъусэу, Патриарх Кирилл Москва къалэм КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ и кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу литургие дригъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIум и пэ къихуэу «Молодежь: свобода и ответственность» XXVII Дунейпсо Хъуромэ щIэныгъэ къеджэныгъэхэм я лэжьыгъэр зэфIагъэкIащ.

Урыс Чристэн Члисэм и Iэтащхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ протопресвитер Диваков Владимир, Москварэ Урысей псомрэ я Патриархым и секретарым; щоджэн нэхъыжь Рязанцев Михаил, КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ члисэм и ключарым; щоджэн нэхъыжь Андреюк Даниил, Америкэм щыIэ Чристэн Члисэм и пщIантIэу Москва щыIэм и унафэщIыр; дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ епархием и къудамэхэм я унафэщIхэр; Хъуромэ къеджэныгъэхэм хэтыну къеблэгъа щоджэнхэр.

ТхьэлъэIум хэтащ: Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу федеральнэ округ нэхъыщхьэм щыIэ Щеголев И.О; УФ-м и ФС-м и Къэрал думэм и Комитетым граждан жылагъуэ Iуэхухэм зегъэужьынымкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэм теухуа IуэхухэмкIэ и Комитетым и унафэщI Гаврилов С.А. Члисэм Тхьэ щелъэIуащ цIыхубзхэм я къулъшырыфхэм я унафэщIхэр, XXVII Хъуромэ щIэныгъэ къеджэныгъэхэм хэтахэр.

Ектением Тхьэ щелъэIуащ Чристэн Члисэр зэкъуэтын папщIэ. Урыс Чристэн Члисэм и Iэтащхьэр Тхьэ елъэIуащ Украинэм мамырыгъэ щыIэн папщIэ. Литургие нэужьым Патриарх ЛъапIэм тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ Крещения махуэшхуэм папщIэ.

Урыс Чристэн Члисэм и УнафэщIым тхьэлъэIум хэтхэм захуигъэзащ.

Пастыр нэхъыщхьэхэм я лэжьыгъэхэмрэ Патриарх лъапIэ Кирилл къызэралъхурэ илъэс 55-рэ зэрырикъумрэ папщIэ фэеплъ панагие иратащ Дунейпсо Хъуромэ къеджэныгъэхэм я Оргкомитетым и унафэщI, дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ Синод Къудамэм и унафэщI, Ростовскрэ Новочеркасскрэ я митрополит Меркурий.

«Иджыри зэ махуэшхуэмкIэ сынывохъуэхъу! Хъуромэ щIэныгъэ къеджэныгъэхэм хыхьэу лажьэхэм Тхьэм и нэфIыр къыфщыхуэ. Ар зыр зым дедэIуэнымкIэ, ди Iуэху бгъэдыхьэкIэхэр къэтлъытэнымкIэ, дин щIэныгъэм ехьэлIа ди лэжьыгъэр ефIэкIуэнымкIэ IэмалыфIщ. Тхьэр сыт хуэдэ IуэхукIи къывдэIэпыкъуну! МахуэшхуэмкIэ сынывохъуэхъу!», - жиIащ Щихънагъым и псалъэм и кIэухыу.

КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ Члисэм щекIуэкIа Патриаршэ тхьэлъэIу нэужьым нэгъуэщI утыкухэми щрагъэжьащ «Молодежь: свобода и ответственность» XXVII Дунейпсо Хъуромэ щIэныгъэ къеджэныгъэхэм я лэжьыгъэхэм я секцэхэр. Лэжьыгъэр щIышылэм и 31 пщIондэ екIуэкIынущ.

УФ-м и ФС-м и Къэрал Думэм и къеджэныгъэхэм хыхьэу щIышылэм и 30-м VII Хъуромэ Парламент зэIущIэхэр зэхэтынущ.

Мазаем и 31-м, Москва щекIуэкIынущ Урыс Чристэн Члисэм и Поместнэ Члисэ зэухэхьэсар илъэси 10 зэрырикъумрэ Патриарх Кирилл зэрыхахамрэ теухуа зэхыхьэхэр.

Просмотров: 1054

Поделиться

VK:39834