Благословенный Кавказ. КъыдэкIыгъуэ № 1 (90)

2019 гъэм япэу дунейм къытехьащ «Благословенный журнал» номер 90-р. Абы фыкъыщеджэ:

- Патриарх ЛъапIэ Кириллрэ архиепископ Феофилактрэ Хъуромэм ирихьэлIэу зэрызыхуагъазэр:

- Члисэмрэ жылагъуэмрэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмрэ я зэхущытыкIэхэмкIэ Синод къудамэм и унафэщI Легойдэ Владимир 2018 гъэм кърикIуахэм теухуауэ жиIахэр:

- Богоявлением теухуа жэуап 12-р:

- Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам и щIалэгъуалэ театрым теухуа Iуэтэжыр.

НэгъуэщI куэди.

Просмотров: 2063

Поделиться

VK:39834