ЕкIуэлIапIэм и зэIущIэ Кардоникскэ станицэм щызэхэтащ

2019 гъэм щIышылэм и 25-м, щихъ, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Татьянэ и фэеплъ махуэм, 2018 гъэм зэфIагъэкIахэр щызэхалъхьэжащ Кардоникскэ станицэм и Покров члисэм. ТхьэлъэIу лиутргиер махуэшхуэм ирихьэлIэу иригъэкIуэкIащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений члисэм и унафэщI щоджэн Бураков Димитрий и гъусэу.

ТхьэлъэIу нэужьым члисэм щызэхалъхьэжащ ЕкIуэлIапIэм и зэхуэсым кърикIуахэр. Зэхыхьэм и лэжьыгъэр къыщызэIуихым, благочиннэр екIуэлIапIэм кIуэхэм яхутепсэлъыхьащ зэхыхьэм къыщаIэтыну Iуэхугъуэхэм, апхуэдэу ягу къигъэкIыжащ ЕкIуэлIапIэм и советым и полномочиехэр зыхуэдэр, финанс-ревизэ комиссэр щIыгъуу.

2018 гъэм екIуэлIапIэм и советым и лэжьыгъэр зыхуэдам ехьэлIа доклад нэхъыщхьэр ищIащ щоджэн Бураков Димитрий. Зэхыхьэм хэтхэр къеджащ казначейм и докладым, унафэщIым и дэIэпыкъуэгъум, финанс-ревизэ комиссэм и

унафэщIым. Зэхыхьэм хэтхэм зэдэарэзыуэ къалъытащ екIуэлIапIэм и органхэм я управленэм 2018 гъэм зэфIагъэкIахэр къехъулIауэ.

Просмотров: 846

Поделиться

VK:39834