Сабий 700-м щIигъум «Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм саугъэтхэр щратащ

2018 гъэм и дыгъэгъазэм щыщIэдзауэ епархием и «Анэхэм папщIэ унэ» кризис IуэхущIапIэм куэд щызэхуэсащ. Анэхэм я нэIэм щIэтхэм я унагъуэм щIэсхэм папщIэ фэилъхьэгъуэщIэхэр къыщыхахащ икIи илъэс ныкъуэм къыщыщIэдзауэ 12 хъухэм папщIэ IэфIыкIэхэр къратащ. Я анэхэм я гъусэу къакIуэ цIыкIухэм зэрыджэгу хьэпшыпхэр иратащ.

ЩыгъыныщIэ, вакъэ иратащ унагъуи 185-м, IэфIыкIэхэр сабий 730-м тыгъэ хуащIащ. IуэхущIапIэр къызэзыгъэпэща Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкIыу сабийхэм саугъэт 350-рэ иратащ. IуэхущIапIэм къыбгъэдэкIа адрей саугъэтхэр (IэфIыкIэхэмрэ пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ) езыр-езыру гупыж зыщIахэм я IэрыкIщ. Махуэшхуэхэм ирихьэлIэу апхуэдэ дэIэпыкъуныгъэр хуэныкъуэ унагъуэхэм хуащIэ нэгъуэщIхэм я тхьэмыщкIагъэхэм гулъытэ хуэзыщI, гу зэIуха зиIэ цIыху гуапэхэм – ди псапащIэхэм. «Хъуромэ хуабэ» Iуэхур щрагъэкIуэкIым ирихьэлIэу кризис IэухущIапIэм гуманитар дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэм волонтёрхэм

жэуаплыныгъэ ин къапэщылъщ. Абы я лэжьыгъэм и фIыгъэкIэ центрым и лэжьыгъэр зэIузэпэщщ зэпымыууэ. Иджыпсту «Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм дэIэпыкъуныгъэхэр иджыри къыIэрохьэ, екIуэлIапIэхэмрэ Псыхуабэ, Черкесск епархием и благочиниехэмрэ щызэхуахьэсахэр.

Просмотров: 1020

Поделиться

VK:39834