Псыхуабэ и Покров члисэм екIуалIэхэр ехъуэхъуащ интернатым и гъэсэнхэм

2019 гъэм щIышылэм и 19-м Псыхуабэ и Покров члисэм и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, екIуэлIапIэм кIуэхэм я гъусэу, Псыхуабэ къалэм и школ-интернат №27-м и гъэсэнхэм я деж щыIащ. Махуэшхуэм ирихьэлIэу хабзэ дахэ хъуауэ сабийхэм йохъуэхъу. НыбжьыщIэхэр гуфIэу хьэщIэхэм яIущIащ. Школым и актовэ пэшым концерт гукъинэж щагъэлъэгъуащ. Щоджэным къызэхуэса псоми Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуэхъур ялъигъэIэсащ икIи интернатым и сабийхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ псалъэ гуапэкIэ захуигъэазщ. ЕджакIуэхэмрэ Хъурмэ хуабэмкIэ дыдэвгъэгуашэ Iуэхум хэтахэмрэ иратащ Щихънагъым къыбгъэдэкI саугъэтхэр. Псапэ Iуэхухэм хэта псоми фIыщIэ фхудощI.

Просмотров: 900

Поделиться

VK:39834