«ДыгъафIэ къалэм» проектыщIэхэм фрегъэблагъэ

ПщIэ зыхуэтщI ныбжьэгъухэ! Епархием и «ДыгъафIэ къалэ» Центрым и проектыщIэхэм фрегъэблагъэ щIалэгъуалэ жыджэрхэр, КМВ-м щыпсэухэу зи узыншагъэм къимыхь щIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ ядэIэпыкъуну гупыж зиIэхэр! Волонтёр нэхъыфIхэм я лэжьыгъэм щыпащэнущ «ДыгъафIэ къалэ» IуэхущIапIэм игъэзащIэ проектхэм я модератору икIи абыхэм я дэIэпыкъуэгъуу. Проектхэр 2019 гъэм гъатхэпэм и 1-м щыщIэдзауэ ягъэзэщIэнущ! Мы телефонымкIэ зевгъэтх хъунущ: 89614928616 е 89880911619.

Просмотров: 863

Поделиться

VK:39834