Щоджэн нэхъыщхьэм игъэпэжащ зи юбилейр зыгъэлъапIэр икIи бынунагъуэшхуэ щоджэным и унагъуэр

2019 гъэм щIышылэм и 16-м Псыхуабэ епархием и унэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Фефилакт епархием и щоджэнхэмрэ мамыр цIыхухэмрэ иригъэблэгъащ. Пастыр нэхъыщхьэм Налшык и Симеоновскэ члисэм и къардэн Гейне Виктор илъэс 70 зэрырикъум папщIэ «За труды на благо Пятигорской епархии» медалым и ещанэ нагъыщэр тыгъэ хуищIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм Виктор фIыщIэ хуищIащ Налшыкрэ Прохладнэмрэ я члисэхэм къулыкъу зэрыщищIэм папщIэ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2018 гъэм мэлыжьыхьым Гейне Виктор орар тIуащIэр зэрихьэну хуит ящIауэ щытащ.

А махуэ дыдэм Пастыр нэхъыщхьэр IущIащ Боргустанскэ станицэм и Георгиевскэ члисэм и унафэщI щоджэн Чеканов Борис и унагъуэм. Борис члисэ зэриухуэм и мызакъуэу, Георгий и кавалерхэм я фэеплъхэр ехъумэ, социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щыхуащIэ станицэ центрым екIуалIэхэм и нэIэ тригъэтщ, бынитху епI и щхьэгъусэм и гъусэу. Епархиер доIэпыкъу щоджэным и унагъуэм, бынунагъуэшхуэ клирикхэм хуэдэу. Чекановхэ я унагъуэм ехъуэхъуащ

архиепископ Феофилакт Христос и хъуромэмкIэ. Щихънагъым саугъэтхэр сабийхэм яритащ икIи я адэ-анэхэмрэ езыхэмрэ я гъусэу сурэт зытригъэхащ.

Просмотров: 987

Поделиться

VK:39834