Горный къуажэм къыщызэрагъэпэща зэгухьэныгъэм Хъуромэр щагъэлъэпIащ

2019 гъэм щIышылэм и 11-м Предгорнэ районым и Горнэ къуажэм къыщызэрагъэпэща чристэн зэгухьэныгъэм Хъуромэр щагъэлъэпIащ. Абы ирагъэблэгъащ Горнэ къуажэм Московская Матронэ и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI щоджэн Дзыбэ Иоанн. Зэхыхьэр къуажэ школым щрагъэкIуэкIащ. НыбжьыщIэхэм Христос и Хъуромэм теухуа теплъэгъуэ утыку кърахьащ. Щоджэным фIыщIэ хуищIащ унафэщIым, егъэджакIуэхэм, еджакIуэхэм, сабийхэм IэфIыкIэхэр тыгъэ яхуищIащ.

Просмотров: 720

Поделиться

VK:39834