Благочиннэр IущIащ Жылагъуэ советым и унафэщIым

Мы махуэхэм, Урысей МВД-м и «Зеленчукский МО-м и Жылагъуэ советым и унафэщI, милицэм и майор Батчаев Мухьэтрэ советым хэт, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ, щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгенийрэ зэхалъхьэжащ 2018 гъэм кърикIуахэр икIи хэплъащ 2019 гъэм къапэщылъхэм, Жылагъуэ советым хэтхэм я пащхьэм щагъэлъэгъуэнухэм.

Просмотров: 696

Поделиться

VK:39834