Хъуромэ псейр Черкесск щагъэуващ

Черкесск ЩэнхабзэмкIэ и унэм щызэхуэсащ ныбжьыщIэ 300-м щIигъу гъэ къэс къызэрагъэпэщ щоджэн нэхъыщхьэм и Хъуромэ псейм. Абыхэм яхэтащ Свято-Сергиевскэ гимназием и еджакIуэхэмрэ республикэм и члисэхэм я тхьэмахуэ школхэм я гъэсэнхэр, хуэмыщIа унагъуэхэм къыхэкIа, бынунагъуэшхуэхэм щыщ сабийхэр, «Забота» унэ-интернатым екIуалIэ сабийхэр.

Махуэшхуэм екIуэлIа ныбжьыщIэхэм ехъуэхъуащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феоилакт. «Тхьэм и Лъагъуныгъэр тыгъэ къытхуищIыну, ди Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ зэрахуэтщIым хуэдэу. Христос и тыгъэ нэхъыфI хъунущ ар», - жиIащ Пастыр нэхъыщхьэм. Черкесск къалэм и унафэщIым къыбгъэдэкIыу махуэшхуэм и хьэщIэм ехъуэхъуащ Черкесск къалэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Бондаренкэ Александр.

ИужькIэ ныбжьыщIэхэр ирагъэплъащ Хъуромэ таурыхъ икIи Щоджэн нэхъыщхьэм къыбгъэдэкI IэфIыкIэхэр иратащ.

Просмотров: 395

Поделиться

VK:39834