Архиепископ Феофилакт Усть-Джегуты анэхэм щехъуэхъуащ

2019 гъэм щIышылэм и 8-м, Тхьэм и Анэм и Члисэ Зэхуэхьэсам и махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Усть-Джегуты район сымаджэщым и роддомым щыIащ (КъШР). Щоджэн нэхъыщхьэм, сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Шакманов Марат и гъусэу, районым щыпсэухэм ехъуэхъуащ, махуэшхуэхэм ирихьэлIэу сабий къызыщIэхъуахэм. ИлъэсыщIэм район къудамэм сабииплI къащыхэхъуащ. Абы щыщу зыр 2019 гъэм щIышылэм и 7-м къалъхуащ. Щихънагъым удз гъэгъахэмрэ саугъэтхэмрэ абыхэм яритащ, щIышылэм и 7-м сабий къызыхэхъуа анэхэм саугъэт щхьэхуэ яхуищIащ. Сымаджэщым и лэжьакIуэхэм архиепископ Феофилакт «Православные святыни Карачаево-Черкесии» тхылъыр тыгъэ яхуищIащ.

Просмотров: 401

Поделиться

VK:39834