Бештаурскэ къулъшырыфым щыIэхэр хъуромэ таурыхъ ирагъэплъащ

2019 гъэм щIышылэм и 8-м Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым щихъ Тихон и цIэр зезыхьэ и члисэм и шхапIэм, Константиновскэ станицэм Москва и патриархым къулъшырыфым щыIэхэм Христос и Хъуромэмрэ 2019 гъэм ИлъэсыщIэмрэкIэ ехъуэхъуащ. Апхуэдэ хъуэхъухэр хабзэ дахэ хъуащ иужьрей илъэсхэм.

НыбжьыщIэ псоми къулъшырыфым и щоджэнархимандритым къыбгъэдэкIыу IэфIыкIэхэр иратащ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископым.

НыбжьыщIэхэм фIэхъусрэ хъуэхъукIэ захуигъэзащ иеромонах Михаил (Гичко). Мы гъэм гъэсэнхэр тхьэмахуэ школым и унафэщI Погасеевэ Иринэ я гъусэу къулъшырыфым щыIэхэр ирагъэплъащ Гофман и «Щелкунчик» хъуромэ таурыхъым.

Просмотров: 436

Поделиться

VK:39834