Архиепископ Феофилакт Христос и Хъуромэм Налшык щыIущIащ

Иджыблагъэ, 2019 гъэм щIышылэм и 6-м и пщыхьэщхьэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и махуэшхуэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. Щихънагъым тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ, махуэшхуэ Инджылым къеджащ, гъэнэхуа дагъэм щыщ фIэщхъуныгъэ зиIэхэм ялъигъэIэсащ.

Христос и хъуромэ махэушхуэм, 2019 гъэм щIышылэм и 7-м, архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Налшык и Симеоновскэ члисэм къалэм и члисэхэм я щоджэнхэр и гъусэу Налшык члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин и пашэу. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ Налшык къалэм дэсхэр, Къэбэрдей-Балъкъэрым и екIуэлIапIэхэм къикIыу Тхьэ елъэIуну къэкIуахэр. ТхьэлъэIу хыхьэу къеджащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэныр зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Къазбэч къыбгъэдэкI хъуэхъум. Щихънагъым махуэшхуэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

А махуэ дыдэм архиепископ Феофилакт 2019 гъэм и япэ Хъуромэ псейр къызэIуихащ. Абы щызэхуэсащ хабзэхъумэ органхэм я лэжьакIуэхэм я щIэблэ 400, зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я бынхэр. «Тхьэм сабийхэм я лъэIухэр сыт щыгъуи зэхех икIи егъэзащIэ» - жиIащ архиепископ Феофилакт.

Щоджэн нэхъыщхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм мамырыгъэ яIэну ехъуэхъуащ. «Зы унагъуэшухэм хуэдэу дыздопсэу, нэхъыщхьэращи, ди блэкIар зыщ, ди иджырейри къэкIуэнури зыщ, нэгъуэщIи къэтлъыхъуэркъым, дызэгъунэгъун фIэкI. Махуэшхуэр къызэзыгъэпэща дэтхэнэми фIыщIэ яхузощI, мы махуэр нэхъ нэху зыщIахэм, нэхъ гуфIэгъуэ къахэзыхьахэм», - жиIащ абы.

Сабийхэм папщIэ ИлъэсыщIэ теплъэгъуэ утыку кърахьащ, таурыхъым къыхэщ лIыхъужьхэм абыхэм я нэгу зрагъэужьащ, Уае дадэмрэ Уае Гуащэмрэ. Къызэхуэсахэм Пастыр нэхъыщхьэм къыбгъэдэкIыу саугъэтхэр къратащ. Хабзэхъумэ органхэм я лэжьакIуэхэм я бынхэм папщIэ еплIанэу ар къызэрагъэпэщащ.

А махуэм и пщыхьэщхьэм Щихънагъым «Псыхуабэ Хъуромэ» махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ.

Просмотров: 916

Поделиться

VK:39834