Хъуромэм ирихьэлIэу Зеленчукскэ станицэм анэхэм щехъуэхъуащ

2019 гъэм щIышылэм и 6-м, Христос и Хъуромэ махуэшхуэм ирихьэлIэу, Зеленчукскэ станицэм и члисэхэм я унафэщIхэр станицэм и район библиотекэ нэхъыщхьэм и роддом къудамэм щыIащ.

Хъуэхъухэмрэ фэеплъ саугъэтхэмрэ цIыхубзийм хуащIащ, мы махуэхэм анэ хъуахэм.

Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений дохутырхэм, къудамэм и лэжьакIуэхэм псалъэ гуапэхэр яхужиIащ.

Просмотров: 341

Поделиться

VK:39834