Зеленчукскэ станицэм Хъуромэ спартакиадэ щекIуэкIащ

ЩIышылэм и 3-5-хэм Зеленчукскэ станицэм и Сабий спорт школым Хъуромэ спартакиадэ щекIуэкIащ, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэм и саугъэтхэр къэхьынымкIэ. Спартакиадэр махуищкIэ екIуэкIащ икIи дэтхэнэри спорт унэтIыныгъэ щхьэхуэм теухуауэ щытащ. Зэхьэзэхуэхэр мини-футболымкIэ, атлетикэ псынщIэмкIэ, волейболымкIэ зэхэтащ.

Япэ махуэм мини-футбол джэгуащ «Олимпик 1», «ДЮСШ», «Олимпик 2» гупхэр, саугъэтхэр къызыхьахэр. Зэпеуэхэм хэтащ 2007-2010 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэ 30. Спартакиадэм и етIуанэ махуэр атлетикэ псынщIэм теухуауэ щытащ. Псори зэхэту зэпеуэм хэтащ 2001-2011 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэ 57-рэ.

ЩIышылэм и 5-м волейболымкIэ зэхьэзэхуэм хэтащ пщащэхэмрэ щIалэхэмрэ я гуп тIурытI. Япэ увыпIэхэр къахьащ Ильич къуажэм щыщ гупым. Хабзэ зэрыхъуауэ волейбол нэхъыфIу джэгур Зеленчукскэ районым щыщхэм я закъуэкъым, атIэ Къэрэшей-Шэрджэс республикэм щыщхэри. ЕтIуанэ увыпIэ къахьащ Зеленчукскэ станицэм и курыт еджапIэ №2-м и гупым.

Просмотров: 477

Поделиться

VK:39834